4 عصر الی 8 شب
041-35575755

خانواده صفی اقدم

اینجانب سلامت خود را در سایه ی الطاف الهی مدیون پنجه های طلائی جناب عالی دانسته
و ضمن تشکر و قدردانی از زحمات ارزنده و ارزشمند جنابعالی از خداوند منان برای جنابعالی و خانواده محترم سلامتی و کامیابی خواهانیم .