4 عصر الی 8 شب
041-35575755

عسل بهمنی

بدون شک ایزد منان با علم بر قلب پر مهر شما بزرگوار، دستان توانمندتان را شفابخش عنایت فرموده است.
پس یزدان را سپاس باید گفت و بزرگی چون شما را باید ستود.
بر خویش واجب دانستم تا تلاش دلسوزانه ای که پیرامون ارتودنسی سلامت دهان و دندان این جانبه مبذول فرمودید، ارج نهم و مراتب سپاس و تشکرات قلبی خویش را تقدیر حضور نمایم.
از درگاه ایزدمنان سلامتی، طول عمر با عزت و توفیق روز افزون خود و خانواده ای ارجمندتان را خواستاریم.