"> بهترین زمان برای درمان جلو بودن فک پایین نسبت به فک بالا – دکتر سعید فروغی
dدر برخی کودکان دندانهای فک پایین جلوتر از دندانهای فک بالا قرار میگیرند، که در بسیاری از این موارد مشکل صرفا ناشی از موقعیت دندانها نیست و علت اصلی در واقع موقعیت نامناسب قاعده فکین نسبت به هم می باشد.
بهترین زمان برای درمان چنین مواردی قبل از سن ۸ سالگی و پس از رویش دندانهای ثنایای میانی و آسیای اول بزرگ دائمی می باشد. البته تا سنین ۱۰ تا ۱۱ سالگی هم میتوان رشد فکی این کودکان را اصلاح کرد.
در برخی از موارد، بنابه تشخیص متخصص ارتودنسی و با توجه به ماهیت و شدت مشکل، ممکن است هیچ اقدام درمانی در سنین کودکی انجام نگیرد و از آنجایی که در این موارد نیاز به انجام جراحی فک اجتناب ناپذیر است، درمان اصلی تا سنین بزرگسالی و تا بعد از ۱۸ الی ۲۰ سالگی به تعویق افتد، که البته تا آن زمان فرد باید تحت نظر متخصص ارتودنسی باشد.

دیدگاه خود را بنویسید