"> آیا دندان عقل نهفته میتواند باعث کج شدن دندانها شود؟ – دکتر سعید فروغی

بسیاری فکر میکنند که فشار دندان عقل میتواند باعث به هم ریختن نظم سایر دندانها شود. ولی طبق نتایج آخرین تحقیقات، دندان عقل تاثیری در کج شدن دندانها ندارد، و بهم ریختن نظم دندانها در کسانی که دندان عقل ندارند هم اتفاق میفتد. در واقع علت اصلی نامنظم شدن دندانها در بزرگسالان، که بیشتر حوالی ۱۸ سالگی ممکن است رخ دهد، رشد مداوم استخوان فک پایین است که منجر به رانده شدن دندانهای این فک به سمت جلو و فشرده شدن آنها به لب پایین میشود و در نتیجه فشار لب باعث کج شدن دندانهای جلویی فک پایین میشود.


دیدگاه خود را بنویسید